کداندازه (پیکسل)مدت نمایشقیمت (تومان)
A644 x 160یک ماه30,000
B644 x 160سه ماه80,000
C644 x 160شش ماه140,000
D644 x 160یک سال250,000